Disclaimer en privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Slootweg Loodgietersbedrijf BV respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.slootwegloodgieter.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

 

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Slootweg Loodgietersbedrijf BV verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Slootweg Loodgietersbedrijf BV verzamelt persoonsgegevens door het verwerken van een informatie- of offerteaanvraag, een verzoek om een opdracht uit te voeren, door de verwerking van sollicitaties en door het verwerken voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker, klant of prospect (in directe of indirecte zin).

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals voor:

  • Het uitbrengen van offertes
  • Het leveren van goederen en diensten
  • Contact met u opnemen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Het genereren van (interne) werkbonnen en opdrachtformulieren
  • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten
  • Het verzenden van facturen en het afhandelen van uw betaling

 Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Slootweg Loodgietersbedrijf BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht (zoals de bewaarplicht van 7 jaar voor administratieve gegevens). Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen (hetzij automatisch hetzij handmatig) gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Slootweg Loodgietersbedrijf BV treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst óf er sprake is van het op opdrachtbasis samenwerken met (onder)aannemers voor het bij u verrichten van diensten of het aan u leveren van producten. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt ten behoeve van marketingdoeleinden.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookies Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door ons een e-mail te sturen. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op onze website worden soms (al dan niet tijdelijk) links naar andere websites van organisaties geplaatst. Slootweg Loodgietersbedrijf BV kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Slootweg Loodgietersbedrijf BV raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Slootweg Loodgietersbedrijf BV. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Disclaimer Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Slootweg Loodgietersbedrijf BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.